REGULAMIN HOTELOWY

§ 1

1.Jedna doba hotelowa trwa od godz. 15°° pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 11°° dnia następnego. 

2. W pokoju 2-osobowym drugie miejsce może być wynaję­te innej osobie wyłącznie na życzenie lub za zgodą Gościa zajmującego ten pokój.

3. Podstawą do zameldownia Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej

4. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz.22.00

5. Cisza nocna trwa od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego. 

6. Gość określa okres pobytu w hotelu, a w przypadku bra­ku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w Recepcji do godz. 10°° dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel nie może uwzględnić życzenia jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju in­nym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7. Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością opłacenia należności za zamówione i odwołane usługi w wysokości 50% ich wartości. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel pobiera pełną opłatę za rozpoczetą dobę. 

W przypadku skrócenia pobytów pakietowych np. Sylwester, Boże Narodzenie, Pakiet Wakacyjny, Ferie itp. koszt nie ulega zmianie. 

§ 2
Hotel zobowiązany jest:
- zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa.
- reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czy­stości oraz porządku w hotelu.
- do nieodpłatnego świadczenia usług:

  • budzenia o oznaczonej godzinie,
  • przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminie innym niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • do honorowania kart kredytowych: Visa, Euro/Master Card, Diners Club, JCB
  • Udzielić informacji związanych z pobytem i podróżą 

Goście mogą bez dodatkowych opłat korzystać z :

  • strefy rekreacyjnej - basen, sauna, jacuzzi
  • parkingu hotelowego
  • narciarni wyposażonej w suszrnię obuwia 

§ 3 
1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosz­towności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane przez Gościa w narciarni

3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

4. Rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającgo Gościa w pokoju hotelowym będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt tylko, jeżeli Gość złoży dyspozycję do odesłania rzeczy pozostawionych. W przeciwnym przypadku, Hotel przechowa te przedmioty przez miesiąc celem umożliwienia ich odbioru. Ze względu na swoje właściwości art. spożywcze oraz inne rzeczy z terminem ważności będą niezwłocznie usuwane.

§ 4
1.Gość ponosi odpowiedzialnosć  materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urzadzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo do obciążenia gościa za wyrządzone szkody.

2.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że zamknął dokładnie drzwi do pokoju oraz okna, a wychodząc z hotelu Gość proszony jest o pozostawienie karty w recepcji hotelowej.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urzadzeń niestanowiących wyposażenia hotelowego.

§ 5
1. Przed opuszczeniem hotelu Gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji, celem wymeldowania, rozliczenia pobytu i zwrotu klucza/karty.

2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty, Gość hotelowy winien natychmiast zgłosić ten fakt w Recepcji. Wydanie nowej karty hotelowej następuje po dokonaniu zapłaty kwoty 15 zł. Taką samą kwotą Gość hotelowy zostanie obciążony w przypadku nie  dokonania zwrotu karty po zakończeniu pobytu

3. Minibarki są opcją dodatkowo płatną, regulowaną indywidualnie przez Gościa w recepcji hotelu.

4. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia ty­toniu. W przypadku nieprzestrzegania powyższego zakazu Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 300 zł za każde naruszenie.

5. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt

6. Sprzęt narciarski nie może być przechowywany w pokojach hotelowych. Prosimy o pozostawienie sprzętu w narciarni hotelowej.

7. Niedopuszczalne jest chodzenie w obuwiu narciarskim w pomieszczeniach hotelowych.

8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco  naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę    w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

9. Hotel upoważniony jest do żądania opuszczenia hotelu i wymeldowania gościa, który naruszył regulamin hotelu.

10. Reklamacja powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Termin odpowiedzi na reklamację to 30 dni. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy  w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

 

Hotel PEGAZ ****

ul. Czarny Potok 28 | 33-380 Krynica-Zdrój
TEL: +48 18 477 76 40 - 44
Firma WOLTOM Tomasz Wołoch, 42-350 Koziegłowy, ul. Targowa 26
Nr rachunku bankowego: PKO BP 31 1020 1664 0000 3102 0658 8380