REGULAMIN HOTELOWY

§ 1
Jedna doba hotelowa trwa od godz. 15°° pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 12°° dnia następnego. Jeśli istnieje taka możliwość, Gość może bez dodatkowej opłaty zająć pokój od godz. 8°° pierwszego dnia pobytu.
§ 2
Gość określa okres pobytu w hotelu, a w przypadku bra­ku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w Recepcji do godz. 10°° dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel nie może uwzględnić życzenia jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju in­nym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
§ 3
W pokoju 2-osobowym drugie miejsce może być wynaję­te innej osobie wyłącznie na życzenie lub za zgodą Gościa zajmującego ten pokój.
§ 4
Hotel zobowiązany jest:
- zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa.
-bezwzględnie reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czy­stości oraz porządku w hotelu.
- do nieodpłatnego świadczenia usług:

  • przechowywania rzeczy wniesionych do hotelu,
  • budzenia o oznaczonej godzinie,
  • zamawiania dodatkowych usług świadczonych przez inne podmioty.
  • przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminie innym niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • do honorowania kart kredytowych: Visa, Euro/Master Card, Diners Club, JCB.

§ 5
Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w po­koju hotelowym od godz. 7°° do godz. 22°°.
§ 6
Cisza nocna trwa od godz. 22°° do 7°° dnia następnego.
§ 7
Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosz­towności    i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
§ 8
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszko­dzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urzą­dzeń technicznych hotelu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 9
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że zamknął dokładnie drzwi do pokoju oraz okna, a wychodząc z hotelu Gość proszony jest o pozostawienie karty w recepcji hotelowej.
§ 10
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty, Gość hotelowy winien natychmiast zgłosić ten fakt w Recepcji. Wydanie nowej karty hotelowej następuje po dokonaniu zapłaty kwoty 15 zł. Taką samą kwotą Gość hotelowy zostanie obciążony w przypadku nie  dokonania zwrotu karty po zakończeniu pobytu.
§ 11
Przed  opuszczeniem hotelu Gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji, celem wymeldowania, rozliczenia pobytu i zwrotu klucza/karty hotelowej.
§ 12
Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia ty­toniu.
§ 13
Na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt
§ 14
Sprzęt narciarski nie może być przechowywany w pokojach hotelowych. Prosimy o pozostawienie sprzętu w narciarni hotelowej.
§ 15
Niedopuszczalne jest chodzenie w obuwiu narciarskim w pomieszczeniach hotelowych.
§ 16
Skrócenie rezerwacji w trakcie trwania pobytu gościa wiąże się z koniecznością opłacenia należności za zamówione i odwołane usługi w wysokości 50% ich wartości.
W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel pobiera pełną opłatę za rozpoczętą dobę .
Nie ma możliwości skracania pobytów pakietowych np. na Sylwestra, Święta, Ferie zimowe i długie weekendy. Wyjazd przed terminem oznacza konieczność opłacenia całości zamówionego pakietu pobytowego.
§ 17
Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco  naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę    w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
§ 18
Hotel upoważniony jest do żądania opuszczenia hotelu i wymeldowania gościa, który naruszył regulamin hotelu.
§ 19
Reklamacja powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy  w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

Hotel PEGAZ ****

ul. Czarny Potok 28 | 33-380 Krynica-Zdrój
TEL: +48 18 477 76 40 - 44
Firma WOLTOM Tomasz Wołoch, 42-350 Koziegłowy, ul. Targowa 26
Nr rachunku bankowego: 11 1050 1168 1000 0090 6884 9273